Privacybeleid

Art. 1 toestemming tot verwerking persoonsgegevens

Deze privacy policy is van toepassing op ieder die de website van FENX BVBA gebruikt ("de betrokkene"). Wanneer men dit doet, gaat de betrokkene uitdrukkelijk akkoord met de inhoud en voorwaarden van dit privacybeleid, en aanvaardt hij deze.

Als een betrokkene persoonsgegevens aan FENX BVBA verstrekt, verleent hij of zij de uitdrukkelijke en schriftelijke en ondubbelzinnige toestemming om de persoonsgegevens te vergaren, te gebruiken en te verwerken in overeenstemming met de hierna omschreven doeleinden.

De betrokkene heeft het recht om uw toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden in te trekken. In dat geval zullen de betreffende persoonsgegevens niet langer bewaard worden in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren.

Art. 2 soorten persoonsgegevens die verwerkt worden

FENX BVBA verwerkt onder meer volgende gegevens en persoonsgegevens: uitdrukkelijk opgegeven gegevens: de door de betrokkene uitdrukkelijk opgegeven gegevens, zoals gebruikersnaam, paswoord, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, leeftijd, en dergelijke meer.

Wanneer de betrokkene identificeerbare gegevens zoals naam en e-mail verstrekt, wordt hij of zij aangemoedigd om voor deze gegevens een pseudoniem te kiezen. De betrokkene geeft door opgave van deze gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming om deze te verwerken overeenkomstig de doeleinden hierna bepaald.
automatisch vergaarde gegevens: naast de met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vergaarde gegevens, kunnen ook automatisch gegevens vergaard worden zoals het IP adres, het browsertype van de computer, het besturingssysteem en andere algemene informatie betreffende het bezoek aan de website zoals het algemeen meten van het aantal bezoekers, de bezochte pagina's enzovoort.
cookies: tijdens uw bezoek kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de betrokkene geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Indien de betrokkene deze privacy policy aanvaardt, gaat hij of zij uitdrukkelijk akkoord dat FENX BVBA cookies plaatsen op diens eindapparatuur, met het oog op de doeleinden omschreven in deze privacy policy.

De betrokkene kan zijn of haar toestemming hiervoor echter te allen tijde intrekken. Men kan de internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij of zij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geÏnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan de betrokkene doen via de instellingen van zijn of haar browser (via de help-functie). De betrokkene kan zijn of haar toestemming ook steeds intrekken door contact op te nemen met de klantendienst van FENX BVBA. Art. 3 Doeleinden van de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking, FENX BVBA, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens alsook de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

De door de betrokkene meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de gemaakte afspraken, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

De betrokkene kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan men zich steeds richten tot de klantendienst van FENX BVBA.

FENX BVBA behandelt de gegevens van betrokkenen als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven voor retail, e-marketing, enz… (de gegevens worden in dit laatste geval geanonimiseerd).

Art. 4 Recht op toegang en verbetering & wijzigingen in privacybeleid

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage en kosteloze correctie van zijn of haar betreffende persoonsgegevens. Hij of zij kan daartoe een verzoek richten via de klantendienst. Eventuele wijzigingen in het privacybeleid zullen via deze webpagina bekend gemaakt worden. De betrokkene verbindt zich ertoe deze pagina regelmatig na te kijken.

Art. 5 Bewijs in rechte

De betrokkene verklaart zich akkoord dat al zijn of haar correspondentie met FENX BVBA kan gebruikt worden als bewijs in rechte.

Art.6 Inloggegevens

FENX BVBA verbindt zich ertoe de inloggegevens voor het consulteren van een verlanglijstje niet kenbaar te maken aan derden, tenzij de betrokkene hier uitdrukkelijk om verzoekt. Betrokkenen zijn verder geheel zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens waarover zij zouden beschikken.

Art. 7 Gegevens met het oog op contactname

De klantendienst van FENX BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32478501794, via e-mail op info@qadoo.com of per post op het adres Meivuurstraat 41, 2200 Herentals.