Algemene Voorwaarden

Art. 1 Identiteit en kenmerken FENX BVBA

Welkom bij "Qadoo".

De Qadoo-website wordt beheerd door FENX BVBA, met maatschappelijke zetel te Meivuurstraat 41, 2200 Herentals, BTW BE 0543.938.683.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOOR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT. DOOR GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE WEBSITE DAN NIET.

Indien u met FENX BVBA een overeenkomst wilt aangaan voor het plaatsen van een verlanglijstje en als begunstigde Qadoo's wenst te ontvangen, dient u eveneens de 'afspraken FENX BVBA en de begunstigde' te aanvaarden. Deze afspraken zullen in dat geval aanvullend van toepassing zijn op deze gebruiksvoorwaarden.

Art. 2 Definitie Qadoo

Qadoo is een concept waarbij familie, vrienden of kennissen kunnen bijdragen tot het vervullen van iemands wensen, zoals aangegeven in een online-verlanglijstje.

Een verlanglijstje kan enkel via een link die door de begunstigde werd overgemaakt en aan de hand van een login en paswoord via de Qadoo-website geconsulteerd worden.

Als u een Qadoo uit een verlanglijstje 'schenkt', ontvangt de begunstigde de waarde van dit geschenk via bankoverschrijving, mits aftrek van een tussen de begunstigde en FENX BVBA overeengekomen percentage. De bedragen bij de spullen op het verlanglijstje zijn met dit percentage verhoogd, zodat de begunstigde van het Qadoo, het bedrag ontvangt waarmee hij effectief het betreffende geschenk kan kopen.

De begunstigde krijgt dan een melding via e-mail zodra het geldbedrag aan hem of haar werd doorgestort, en ook de melding wie hem dit heeft geschonken.

Vervolgens kan de begunstigde het bijhorende geschenk aankopen.

Betaling van een Qadoo kan door middel van Visa, Mastercard, Maestro of Bancontact.

Wanneer er naar 'Qadoo' wordt verwezen is dit in deze betekenis.

Art. 3 Producten, inhoud en specificaties

FENX BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kenmerken of de weergave van de producten, inhoud of prijzen in de verlanglijstjes. Dit is de verantwoordelijkheid van de begunstigde die de maker is van het verlanglijstje. Ook het opgegeven rekeningnummer voor overmaking van een geschonken Qadoo valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de begunstigde.

Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Elke wijziging zal via de website te consulteren zijn, en is onmiddellijk na publicatie op de website van kracht.

Art. 4. Nauwkeurigheid van gegevens

De maker van het verlanglijstje is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit verlanglijstje.

Voor wat betreft de informatie op de website buiten het verlanglijstje tracht FENX BVBA te waarborgen dat deze volledig, nauwkeurig en actueel is. Ondanks inspanningen kan de informatie op deze website van tijd tot tijd onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
FENX BVBA geeft daarom geen garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of actualiteit van enige informatie in de verlanglijsjtes of op deze website.

Art. 5. Gebruik van deze website en intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker verbindt er zich toe om deze website te gebruiken zoals een goede huisvader en in geen geval: beveiligings É en gebruiks gerelateerde zaken aanpassen, door hacken, verwijderen, uitschakelen, beschadigen; virussen, adware, spyware, wormen of andere kwaadwillige codes verspreiden; informatie, documentatie of beeldmateriaal verspreiden die illegaal, schadelijk, racistisch, hatelijk, onrespectvol of op een andere wijze schadelijk kan zijn voor anderen. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de site verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen, inhoud, ...) eigendom zijn en blijven van FENX BVBA, met uitzondering van de afbeeldingen van artikelen die de maker van een verlanglijstje in zijn lijst plaatst.

Niets van de site mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FENX BVBA.

Alle teksten en illustraties op deze website evenals de lay-out en de functionaliteit van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht, impliciet of anderszins, op het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal of merken weergegeven op deze website, zonder de schriftelijke toestemming van FENX BVBA of die van de derde partij-eigenaar.

Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de FEBEM-FEGE site in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een browser.

Art.6 Links naar deze website

Het is niet toegestaan een link van een andere website naar een pagina op deze website te creëren of in stand te houden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan deze website of enig materiaal weergegeven op deze website in een kader of iets dergelijks op een andere website te plaatsen of te tonen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Eventuele toegestane links naar deze website dienen te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Art. 7. Links naar derde partijen

Deze website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van ons of aan ons gelieerde ondernemingen of door ons of aan ons gelieerde ondernemingen worden beheerd of geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links gebruikt, verlaat u deze website.

FENX BVBA is niet verantwoordelijk voor links naar websites die beheerd worden door derden. FENX BVBA oefent geen controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de betreffende inhoud. De opname van links naar deze websites betekent niet dat FENX BVBA de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking met de eigenaars van deze websites. Indien u besluit enige andere site te bezoeken via een link van of naar deze website, doet u dit geheel op eigen risico.

Art. 8. Beperking van de aansprakelijkheid

FENX BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen en schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van uw bezoek aan of gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

FENX BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen, het eventueel disfunctioneren van het systeem, of het al dan niet opnemen van informatie. In geval van een probleem met deze website of enige inhoud gaat u ermee akkoord dat uw enige genoegdoening is deze website niet langer te gebruiken.

In geen geval is FENX BVBA, of aan haar gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retailpartners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website, aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder onder meer schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten op dergelijke websites, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of u bent gewaarschuwd voor dergelijke schade.

De gebruiker van de website die een qadoo wenst te schenken aan een begunstigde erkent dat FENX BVBA gemandateerde is van de begunstigde. FENX BVBA kan in geen geval aangesproken worden voor terugbetaling van het aan de begunstigde overgemaakte bedrag, om welke reden dan ook.

De voornoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden zouden zijn.

Art. 9 Klantendienst

De klantendienst van FENX BVBA is bereikbaar op het telefoonnummer +32478501794, via e-mail op info@qadoo.com of per post op het volgende adres Meivuurstraat 41, 2200 Herentals. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Art. 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor alle geschillen tussen een gebruiker en FENX BVBA is het Belgisch recht van toepassing.
Tenzij de gebruiker een consument is, zijn bij geschillen uitsluitend de rechtbanken van het